Emisyon (Baca Gazı) ve İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümü

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

İNTERTEST LABORATUVAR, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, yanma ürünlerinin, havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıfl ara sahip olduklarını ölçmekte ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonla İlgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığını belirlemektedir. TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri”ni referans alarak tüm ölçüm ve analizleri yaparak raporlamaktayız.

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait "yasal emisyon limitleri" tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür. Kapsamda bulunan firmalar için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıldır.

Emisyon Ölçümünün Faydaları; Kazanların verimliliğini artırmak, Yakıt ve gider tasarrufu sağlamak, Emisyonları azaltmak, Emisyonları limitlerin içinde tutmak, Üretim prosesinde kaliteyi artırmak.

Hizmet Kapsamımız; Gaz Ölçümü, Toz Ölçümü, Nem Ölçümü, İslilik ve Hız Ölçümü, VOC Ölçümü.

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

Hava kalitesinin iyileştirilebilmesi için ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüktedir. Bunların bir kısmı sanayi, ısınma, trafik gibi kirletici kaynakların kontrolüne yönelik, bir kısmı da soluduğumuz havanın kalitesine ilişkindir. Kirliliğin kontrolüne ilişkin düzenlemelerle hedeflenen, hava kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için belirlenmiş hava kalitesi hedeflerini sağlamaktır.

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir. Ölçüm Akademi Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı olarak , hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesini değerlendirmek adına imisyon ölçümleri yapmakta, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek adına işletmeleri bilgilendirmektedir.

İNTERTEST LABORATUVAR, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan toz ve gaz gibi kirleticilerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını ve hangi oranlarda kirletici vasıfl ara sahip olduklarını ve tesislerin ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığını belirlemektedir. S EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki endüstriyel tesislere ait referans değerler göz önünde bulundurarak, Tesis Etki Alanında Hava Kalitesinin Ölçümü, hesaplanması ve raporlanmasını yapmaktayız.

Ülkemizde hava kalitesi yönetimine ilişkin usul ve esaslar Avrupa Birliği (AB) çevre mevzuatıyla tam uyumlu olan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik ile temel olarak 13 kirleticiye (SO2, PM10, Nox,..) dair, insan sağlığı ve çevrenin korunabilmesi için sağlanması gerekli olan limit değerler belirlenmiştir. Bu yönetmelikte nihai olarak AB ülkelerindeki hava kalitesi değerlerine ulaşılması hedeflenmiştir.