Atıksu Analizi

Çevre kirlenmesinin önemli bir bileşenini oluşturan su kirlenmesinin önlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesi için gerekli tasarım çalışmaları, su ve atık su analizlerini gerektirmektedir. Kullanılmış suların alıcı ortamlara boşaltılmadan önce ne kadar kirlilik içerdiğinin bilinmesi, alıcı ortam kalitesindeki zamansal ve yerel değişimler, atık su arıtma tesislerinin çalışma verimin belirlenmesi, suların içmeye uygunluğunun belirlenmesi, sınıflandırılması, endüstri suyu hazırlama gibi faaliyetlerin yürütülmesi ancak laboratuvar çalışmaları ile mümkün olabilmektedir. Laboratuvar çalışmaları sonucunda elde edilen değerlerin güvenilebilir ve tekrarlanabilir olması için standartlaşmış tekniklerin kullanılması zorunludur.

Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe giren Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sulardan numuneler alınması ve analizlerin yapılması kapsar.